KONIJNENSPOREN / RABBIT TRACKS AND TRACES

èr13-02-2023 | ZOOP observaties voor het Nieuwe Instituut door Frank Bruggeman i.s.m. Peter Zwaal

NL

KONIJNENSPOREN
Al maandenlang heb ik in de Nieuwe Tuin geen verse konijnenkeutels meer gevonden, laat staan dat ik enig konijn heb kunnen spotten. Toen in september vorig jaar de werkzaamheden aan de Jongkindstraat begonnen en de straat met groot materiaal werd opengebroken, verlegden de konijnen die ergens in de tuinen van de Museumparkvilla’s bivakkeren subiet hun foerageergebied. De regelmatige oversteek naar de graslandjes in de Nieuwe Tuin was kennelijk te riskant geworden. Nu de werkzaamheden grotendeels zijn voltooid lijkt het er echter op dat de konijnen terug zijn. Keutels heb ik nog niet gevonden maar graafsporen des te meer. In eerste instantie dacht ik dat die graafsporen afkomstig waren van een of andere hond die hier (tegen de regels in) wordt uitgelaten. Die mogelijkheid acht ik, na wat ik vandaag aantrof, niet langer reëel. Op zo’n dertig plaatsen ter weerszijden van het gravelpad dwars door de Nieuwe Tuin vond ik gaten van 5 tot 20 cm diep. In de nabijheid van sommige van die gaten vond ik bovendien plukjes wit haar. Die haren waren veel te fijn en te donzig om afkomstig te zijn van een hond. Konijnenhaar, realiseerde ik me, van exemplaren die begonnen zijn hun dikke wintervacht te verruilen voor een wat minder warme voorjaarsvacht. Ook de frenetieke graafwerkzaamheden zullen verband houden met het naderende voorjaar. Zodra de vorst voorbij is beginnen konijnen namelijk nieuwe ondergrondse gangenstelsels en kraamkamers te graven. Ongetwijfeld ziet de zanderige toplaag langs het glooiende pad van de Nieuwe Tuin er voor konijnen veelbelovend uit. Helaas stuiten ze bij het graven keer op keer op de dieper liggende kleigrond. Dus beginnen ze maar weer op een andere plek. Vandaag heb ik de diepste gaten dichtgeharkt – en meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om op deze plekken basterdklaver, dille en klaproos te zaaien.  

 

 

P.S. (20 februari 2023) En warempel, vandaag her en der verse konijnenkeutels gevonden op het graslandje. En wederom een flink aantal graafsporen. In de diepste gaten heb ik ditmaal bij het dichtharken zaden van gele mosterd, lupine en allium achtergelaten. Vermoedelijk maken de konijnen alleen tussen 17.00 ‘s middags en 09.00 uur ‘s ochtends de oversteek naar het graslandje. Overdag gaat namelijk van een zevental tijdelijke parkeerplaatsen een stevige barrièrewerking uit!

EN

RABBIT TRACKS AND TRACES
For months on end I have found no fresh rabbit droppings in the New Garden, let alone that I have spotted any rabbit. When reconstruction of the Jongkindstraat started in September last year bulldozers and other heavy equipment appeared in the street. The rabbits that live in the villa gardens opposite of the New Garden immediately stopped crossing over to the grasslands of the New Garden. Foraging there had apparently become too risky. Now that the work is largely complete, however, it seems that the rabbits are back. I haven’t found any droppings yet, but traces of burrow digging all the more. At first I thought those holes came from a dog that is being walked here regularly (against the rules). After what I saw today, I no longer consider that plausible. At about thirty places on either side of the gravel path running through the garden there were holes from 5 to 20 cm deep. In the vicinity of some of those holes I also found tufts of white hair. Those hairs were much too fine and fluffy to have come from a dog. Rabbit fur, I realized, from specimens that have begun to shed their thick winter coat for a less warm spring coat. The frenetic digging must also be induced by the turn of the season. As soon as the frost is over, time has come to create new burrows and nurseries. No doubt the sandy top layer along the sloping path of the New Garden looks very promising for rabbits. When digging, unfortunately, they inevitably come across the deeper clay soil. So they start digging again somewhere else. Today I filled up the deepest holes with a rake – and while doing this took the opportunity to sow these spots with alsike clover, dill and poppy.

Postscript (February 20, 2023) Today I found a lot of fresh rabbit droppings on the grassland. And quite a few traces of burrow digging as well. While filling up the holes I seeded yellow mustard, lupine and allium. Presumably the rabbits visit the grassland only between 5 p.m. and 9 a.m. During the day, seven temporary parking spaces provide a solid barrier for crossing over!