GEVLEKT LONGKRUID / COMMON LUNGWORT

27-02-2023 | ZOOP observaties voor het Nieuwe Instituut door Frank Bruggeman i.s.m. Peter Zwaal

NL

GEVLEKT LONGKRUID
Als echte schaduwplant stelt gevlekt longkruid (Pulmonaria officinalis) zich vaak een beetje verdekt op. In de Nieuwe Tuin groeit de plant in de slagschaduw van de oostgevel van het Nieuwe Instituut. Dat is een flink aantal meters van de paden verwijderd, dus ik denk dat maar weinig passanten oog zullen hebben voor deze vroege voorjaarsbloeier. Toch is het een mooie meerjarige plant, waarvan de bloemen verkleuren van roze naar violet en tenslotte naar blauw. De bladeren hebben zilvergrijze vlekken. Als de plant is uitgebloeid verliezen ook de bladeren een deel van hun decoratieve pracht en gaan ze er wat ziekelijk uitzien. Zo is deze plant echter wel aan zijn naam gekomen. In vroeger tijden viel het artsen namelijk op dat de bevlekte bladeren wel wat weg hebben van ziek longweefsel. Volgens de signatuurleer van Paracelcus bestaat er verband tussen het uiterlijk van een plant en zijn geneeskrachtige werking. Geneesheren en apothekers meenden dan ook dat longpatiënten baat zouden hebben bij drankjes, zalfjes en tincturen vervaardigd van deze plant. Vandaar de Latijnse naam Pulmonaria (pulmo = long) officinalis (= geneeskrachtig). Omdat de bladeren licht behaard zijn, laten slakken de plant veelal met rust. Voor solitaire bijensoorten als de gewone sachembij (Anthophora plumipes) en rosse metselbij (Osmia rufa) vormen de bloemen in het vroege voorjaar een welkome bron van nectar.

EN

COMMON LUNGWORT
As a real shadow plant, common lungwort (Pulmonaria officinalis) is less visible than sun-loving plants. In the New Garden, the plant grows in the shadow of the east facade of the Nieuwe Instituut. That is quite a few meters away from the garden paths, so few passers-by will notice this early spring bloomer. Yet lungwort is a beautiful perennial, with flowers changing from pink to violet and finally to blue. The oval leaves have silver-gray spots. When the plant has finished flowering, the leaves also lose part of their decorative splendor and start looking a bit sickly. This is how this plant has earned its name. In ancient times physicians noticed that these spotted leaves look a bit like sick lung tissue. According to Paracelcus, there is a connection between the appearance of a plant and its medicinal effect. Physicians and pharmacists therefore thought that lung patients would benefit from drinks, ointments and tinctures made of this plant. Hence the Latin name Pulmonaria (pulmo = long) officinalis (= medicinal). Because of its hairy leaves lungwort is not troubled much by slugs and snails. For solitary bee species such as the hairy-footed flower bee (Anthophora plumipes) and the red mason bee (Osmia rufa), the early spring flowers of lungwort are a welcome source of nectar.