GRAS OP DE OPRIJLAAN / GRASS ON THE DRIVEWAY

Frank Bruggeman i.s.m. Peter Zwaal, 24-10-2022

NL

GRAS OP DE OPRIJLAAN
Bij de herontwikkeling van de Nieuwe Tuin zijn de parkeerplaatsen langs de arcade komen te vervallen en vervangen door een groenstrook. De beplanting van deze strook bestaat grotendeels uit duinvegetatie. Eenmaal flink geworteld is deze vegetatie goed bestand tegen droogte en volle zon.

Een andere vergroeningsingreep, in het zelfde gebied, betrof de vervanging van de betegelde oprijlaan naar de dienstingang en lift van het Nieuwe Instituut door een oprijlaan bestaande uit halfopen betonelementen. Voor zo’n halfopen oprijlaan is gekozen om de groenstrook met duinvegetatie visueel aan te laten sluiten bij de rest van de Nieuwe Tuin. Ook zorgen de halfopen betonelementen voor een betere afvoer van regenwater en dragen ze – in bescheiden mate – bij aan de reductie van stedelijke hittestress.

Door klimaatverandering krijgt Nederland steeds warmere en drogere zomers en hebben we in de rest van het jaar vaker last van hevige regenval. De nieuwe oprijlaan van het Nieuwe Instituut is dus klimaatadaptief. De halfopen betonelementen zijn van het type SoliDrain Connect, in 2021 ontworpen door Ginette Blom (1961) en Jacqueline Moors (1966) voor het bedrijf Swaans Infra (Heeze).

De aanleg van de nieuwe oprijlaan, in februari en maart van dit jaar, was niet simpelweg een kwestie van oude tegels eruit, SoliDrain-elementen erin en de sleuven van de elementen vervolgens inzaaien met gras. Ook de ondergrond diende te worden aangepast. De SoliDrain-elementen rusten op een funderingsbed van grove steenfractie (puingranulaat) dat draagkrachtig genoeg is voor de vrachtwagens die gebruik maken van de oprijlaan. Tegelijkertijd is dit funderingsbed redelijk doorwortelbaar voor gras. Op het funderingsbed is nog een speciale substraatlaag aangebracht waardoor het ingezaaide gras de kans krijgt een wortelpakket te vormen van circa 30 cm.  
Het ingezaaide gras is een mengsel van Engels raaigras (Lolium perenne), veldbeemdgras (Poa pratensis) en roodzwenkgras (Festuca rubra). Het is een mengsel dat snel een groot wortelpakket vormt maar boven de grond relatief traag groeit en dus niet vaak hoeft te worden gemaaid. Vandaag, 24 oktober, heb ik het gras voor de eerste maal dit seizoen afgemaaid. Dat dit nog niet eerder gebeurd is heeft echter heel specifieke redenen.

Half mei, zo’n drie weken nadat het ingezaaide grasmengsel was ontkiemd, werd de nieuwe oprijlaan nagenoeg volledig afgedekt met kunststof rijplaten voor zwaar bouwverkeer. Dit in verband met de opbouw van het tijdelijke zomerpodium op het dak van het Nieuwe Instituut. Toen die rijplaten na enkele weken weer werden weggehaald was er geen grasspriet meer te bekennen en moesten de SoliDrain-elementen opnieuw worden ingezaaid. Toen dat zaad weer was ontkiemd sloeg de langdurige zomerdroogte toe, waardoor de groei niet doorzette. En toen het podium op het dak half augustus werd afgebroken verschenen er wederom rijplaten op de oprijlaan waardoor het jonge gras opnieuw een klap kreeg.

Al met al heeft het dus tot het najaar geduurd eer de nieuwe oprijlaan echt groen begon te kleuren.  

EN  

GRASS ON THE DRIVEWAY  
In the redevelopment process of the New Garden, the parking spaces along the arcade were removed and replaced by a vegetation strip. The plants in this strip are mainly native species that can be found in the Dutch dunes. Once firmly rooted, these plants can withstand drought and full sun.

Another intervention, in the same area of the New Garden, was the replacement of the stone driveway to the back entrance and elevator of the Nieuwe Instituut with a semi-open concrete driveway. This semi-open driveway visually connects the dune vegetation strip with the rest of the New Garden. The semi-open concrete elements also ensure better drainage of rainwater and reduce – to a modest extent – urban heat stress. Due to climate change, The Netherlands are experiencing increasingly warmer and drier summers, and are faced with periods of heavy rainfall in the rest of the year.

The new driveway of the Nieuwe Instituut is therefore climate-adaptive. The semi-open concrete elements are of the SoliDrain Connect type, designed in 2021 by Ginette Blom (1961) and Jacqueline Moors (1966) for the company Swaans Infra (Heeze).  

Construction of the new driveway, in February and March of this year, was not just a matter of removing the old stones, inserting the SoliDrain elements and then seeding the slots of these elements with grass. SoliDrain elements require a special foundation of coarse stone fraction (rubble granulate) to carry the heavy trucks that are using the elements as driveway. At the same time the rubble granulate allows grass to root reasonably well. On top of this foundation a substrate layer has been applied, which gives the grass the opportunity to form a root package of approximately 30 cm.

The sown grass is a mixture of perennial ryegrass (Lolium perenne), common meadow grass (Poa pratensis) and red fescue (Festuca rubra). It is a mixture that quickly forms a dense root package, but grows relatively slow above ground and therefore does not need to be mowed very frequent.

Today, October 24, I mowed the grass for the first time this season. That cutting the grass could be deleted for so long has however quite specific reasons. In mid-May, about three weeks after the grass mixture had germinated, the new driveway was almost completely covered with plastic composite road plates. These were needed for the construction of a temporary summer podium on the roof of the Nieuwe Instituut.

When the road plates were removed after a few weeks, not a single blade of grass was left, so the SoliDrain elements had to be sown again. Just when that new seed had germinated the prolonged summer drought hit, which prevented the grass from growing. Road plates again covered the driveway in mid-August, when the podium on the roof was demolished, another setback for the young grass. That is why it took until this autumn before the new driveway finally started to turn green