ABOUT

 

 


 

NL

 

Het werk van beeldend kunstenaar Frank Bruggeman vindt zijn oorsprong in zijn fascinatie voor de plantaardige natuur. Als ontwerper van objecten, installaties en werken voor de openbare ruimte tast Frank Bruggeman de opgeworpen scheidslijnen af tussen natuur en cultuur. Over wat precies natuur is en waar cultuur begint lopen de meningen vaak sterk uiteen. Daarbij is natuur een veranderlijk concept, waarover in het verleden vaak heel andere denkbeelden heersten als tegenwoordig. Heldere scheidslijnen zijn ook nu vaak niet te trekken net zoals veel wat zich aan ons voordoet als natuurlandschap in feite cultuurlandschap is.
 
In veel van zijn werken combineert Bruggeman plantaardige materialen – levend dan wel dood – met materialen die verre van natuurlijk ogen, net zo lang tot sprake is van een precaire ordening en balans. Enerzijds moet worden duidelijk gemaakt dat de natuur in het antropoceen aan menselijke heerszucht onderworpen is. Anderzijds moet aantoonbaar worden gemaakt dat die natuur weerspannig is en ook een volstrekt eigen wil heeft. Tegelijkertijd plaatst hij in zijn werk vraagtekens bij opvattingen over het gebruik van inheemse en exotische gewassen en denkbeelden als het romantische zuiverheidsideaal. Het interesseert hem een breder begrip van concepten als ‘natuur’, ‘tuin’ en ‘landschap’ bij zijn publiek te doen post vatten en mensen ontvankelijk te maken voor een meer bewuste en intense beleving daarvan. Ook wil hij de toeschouwer sensibiliseren door in zijn installaties de schoonheid van het vergankelijke te benadrukken.
 
Bruggeman werkt in binnen- en buitenland en heeft in Nederland installaties gemaakt voor onder andere het Zeeuws Museum, Design Museum Den Bosch, Schunck, Het Nieuwe Instituut en Museum Boijmans Van Beuningen. Sinds 2015 vervult hij ook een regisserende en coordinerende rol ten aanzien van De Nieuwe Tuin van Het Nieuwe Instituut.

EN
 

The artistry of Frank Bruggeman originates in his fascination for plant life and the botanical world. As a designer of objects, installations and works for public space, Frank Bruggeman explores the dividing lines between nature and culture. Opinions about what exactly nature is, and where culture begins, often differ widely. Moreover, nature is a changing concept. Prevailing ideas about nature are often very different from those in the past, but outdated concepts can have a very long afterlife. It is still often hard to draw the line between these two, in the same way that a landscape, that appears to be quite natural, can actually be the work of human hands.
 
In many of his works, Bruggeman combines plant materials – living or dead – with materials that look far from natural, until there is a precarious order and balance. On the one hand, it must be made clear that nature in the Anthropocene is subject to human domination. On the other hand, it must be demonstrated that nature is rebellious and also has a will of its own.
In his work Bruggeman questions ideas about the use of indigenous and exotic plants and the romantic pursuit of purity. He stimulates a more conscious and intense involvement with all things botanical, and a broader comprehension of concepts as ‘nature’, ‘garden’ and ‘landscape’. He also wants to sensitize his public by focusing on the beauty of the transient.
 
Bruggeman has created installations for, among others, the Zeeuws Museum, Design Museum Den Bosch, Schunck, Het Nieuwe Instituut and Boijmans van Beuningen. Since 2015 he has had a directing and coordinating role with regard to the so-called New Garden of Het Nieuwe Instituut.